Handelsvoorwaarden Mediajargo

Overzicht

Artikel 1 t/m 3
1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2. Offertes
3. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4 t/m 6
4. Contractsduur; uitvoeringstermijn
5. Wijziging van de overeenkomst
6. Levering
Artikel 7 t/m 9
7. Levertijd
8. Geheimhouding
9. Intellectueel eigendom
Artikel 10 t/m 12
10. Opzegging
11. Beëindiging van de overeenkomst
12. Garantie
Artikel 13 t/m 15
13. Prototypen, modellen en voorbeelden
14. Betaling
15. Kredietbeperking
Artikel 16 t/m 18
16. Incassokosten
17. Aansprakelijkheid
18. Overmacht
Artikel 19 t/m 21
19. Geschillenbeslechting
20. Toepasselijk recht
21. Wijziging van de voorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Mediajargo visuele media & informatie technologie, hierna te noemen Mediajargo, en een opdrachtgever, waarop Mediajargo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes
De door Mediajargo gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 20 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Bij offertes voor maatwerkprodukten is het veelal noodzakelijk om een vooronderzoek uit te voeren en een voorlopig ontwerp te maken. De kosten van deze werkzaamheden worden in rekening gebracht.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
Mediajargo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mediajargo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mediajargo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mediajargo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mediajargo zijn verstrekt, heeft Mediajargo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Mediajargo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mediajargo is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mediajargo kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mediajargo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4 Contractsduur; uitvoeringstermijn
Langlopende overeenkomsten van minimaal 1 jaar, zoals onderhoudscontracten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Bij kortlopende overeenkomsten, korter dan 1 jaar, geldt dat als binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen is, dat dit geen fatale termijn is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Mediajargo derhalve schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mediajargo zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwantitatieve consequenties hebben, zal Mediajargo de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Mediajargo daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
In afwijking van lid 3 zal Mediajargo geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Levering
Tenzij anders overeenkomen, geschiedt levering af kantoor van Mediajargo te Groningen.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder gaval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 7 Levertijd
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 8 Geheimhouding
Beide partijene zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 8. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Mediajargo zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door Mediajargo verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, broncode, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mediajargo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
Mediajargo behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst, in de hieronder genoemde gevallen, schriftelijk opzeggen.
Langlopende overeenkomsten, van minimaal 1 jaar, kunnen te allen tijde worden beëindigd. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 maanden ingaande op de laatste dag van het kwartaal waarin het schriftelijke verzoek tot beëindiging is ontvangen.
Kortlopende overeenkomsten, korter dan 1 jaar, kunnen slechts worden beëindigd als door overmacht niet aan de verplichtingen kan worden voldaan en deze periode langer is dan 2 maanden. (zie art 19 Overmacht)

Artikel 11 Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Mediajargo op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mediajargo omstandigheden ter kennis komen die Mediajargo goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien Mediajargo de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Mediajargo bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Mediajargo schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en-of materiaal waarvan Mediajargo zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en-of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Mediajargo bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Garantie
Mediajargo garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de opdrachtgever het recht op herstel van de zaak. Mediajargo kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Mediajargo gedurende 3 maanden aansprakelijk, met een maximum van € 5000,-.
De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.

Artikel 13 Prototypen, modellen en voorbeelden
Indien door Mediajargo een prototype, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het prototype, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte prototype, model of voorbeeld.

Artikel 14 Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Mediajargo
door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekening 42.66.89.976 van de Abn-amro t.n.v. Mediajargo te Groningen
Na het verstrekken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 12% op jaarbasis.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Kredietbeperking
Mediajargo is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 16 Incassokosten
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
15% over de eerste € 3.000,-
10% over het meerdere tot € 6.000,-
8% over het meerdere tot € 14.500,-
5% over het meerdere tot € 60.000,-
3% over het meerdere
Indien Mediajargo aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De opdrachtgever is jegens Mediajargo de door Mediajargo gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien Mediajargo en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
Mediajargo is jegens haar opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 12 (Garantie) van deze voorwaarden;
Mediajargo is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Mediajargo;
Overigens is de aansprakelijkheid van Mediajargo beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt;
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Mediajargo ter zake van bijkomende dienstverlening beperkt tot 3 maal de factuurwaarde en overigens tot 2 maal de factuurwaarde.

Artikel 18 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Mediajargo zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijfstakken dan die van Mediajargo; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Mediajargo; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestaties benodigde zaken
en/of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Mediajargo afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
Mediajargo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Mediajargo haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verlichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mediajargo niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Mediajargo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19 Geschillenbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Mediajargo, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Groningen. Mediajargo blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag benoemde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Mediajargo en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 21 Wijziging van de voorwaarden
Mediajargo is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Mediajargo zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Read more about this license at http://www.mediajargo.nl/site/handelsvoorwaarden.html

Add New License