Tags : Browse Projects

Select a tag to browse associated projects and drill deeper into the tag cloud.

btlnhom3

Compare

  Analyzed about 1 year ago

1. Quản lý lớp học Hệ thống cho phép quản lý thông tin lên quan đến các lớp học trong trung tâm như thêm, sửa, xóa thông tin của các lớp trong trung tâm. Cho phép xem thông tin của từng lớp, như sĩ số học sinh, giáo viên chủ nhiêm, giờ học, phòng học, cũng như hiển thị thông tin về tất cả các lớp ... [More] đang hoạt động trong trung tâm. 2. Quản lý sinh viên Hệ thống cho phép người sử dụng cập nhật danh sách học sinh trong các lớp, chi tiết thông tin của từng học viên như mã học viên, tên, ngày sinh, địa chỉ, lớp theo học. Hệ thống cũng cần cho phép lọc và hiển thị học viên của từng lớp cũng như cho phép tìm kiếm thông tin học viên dưa trên mã học viên, tên, địa chỉ. Cho phép sắp xếp và hiển thị danh sách học viện trong lớp theo thứ tự bảng chữ cái. 3. Quản lý điểm Với các học viên theo học của trung tâm, mỗi học viên sẽ có điểm của các môn dựa trên đầu điểm quy định của APTECH. Hệ thống cần đọc file mark.txt và đưa ra các yêu cầu nhập liệu với người sử dụng dựa trên các dữ liệu có được trong file này. Một môn học có thể có 2 loại điểm: (T) là điểm lý thuyết, (P) là điểm thực hành, với các môn vừa thi lý thuyết vừa thi thực hành thì điểm trung bình sẽ được tính theo trọng số (tham khảo phần tính điểm ở bên dưới). Học viên phải dùng các môn học ở kỳ I để nhập điểm cho chính xác. [Less]

898 lines of code

0 current contributors

over 9 years since last commit

0 users on Open Hub

Activity Not Available
0.0
 
I Use This

bookshoponline

Compare

  Analyzed about 1 year ago

We will create a book shop online. This website is a electronic tool for all the people who want to search and buy some books but they don't have much time to visit bookshop.

715 lines of code

0 current contributors

about 8 years since last commit

0 users on Open Hub

Activity Not Available
0.0
 
I Use This